Tag: kỹ năng bán hàng thời trang

Giải pháp hiệu quả để tránh hàng thời trang tồn kho

Kinh tế khó khăn, sức mua giảm, đồng tiền eo hẹp, nếu để quá nhiều hàng tồn kho, tiểu thương cũng như doanh nghiệp sẽ phải chịu thiệt thòi lớn,